Betingelser og vilkår

Go to the english version of our terms and conditions

1. Gyldighed
1.1 Nærværende betingelser og vilkår erstatter alle tidligere betingelser og er gyldig fra 01. juni 2019.


2. Om VikarProgram
2.1 VikarProgram (”Applikationen”) er ejet af COMPENDO APS (herefter kaldet ”Vi / Os / Vores / Websitet”) og har til formål at optimere forretningsprocesser for vikarbureauer.

COMPENDO APS
Høje Taastrup Boulevard 53
2630 Taastrup
Phone: 7060 5505
E-mail: kontakt@vikarprogram.dk

2.2 VikarProgram er den komplette platform til administrering af aktiviteter i forbindelse med drift af et vikarbureau. Softwaren er skræddersyet til vikarbranchen og funktioner er tilpasset for at effektivisere arbejdsgange for både vikarbureauer, kunder til vikarbureauer og jobsøgende med tilknytning til vikarbureauer.

2.3 VikarProgram tilbydes som Software as a Service (”SaaS”), således at Brugeren via internettet kan koble sig op til COMPENDOs server eller en server hos en af COMPENDOs samarbejdspartnere og få adgang til program og egen data.

2.4 Ud over Applikationen driver vi www.vikarprogram.dk og andre websites og services som har til formål at hjælpe og interessere nuværende og potentielle brugere af applikationen.


3. Accept af Betingelserne
3.1 Når du som Kunde opretter en konto i Applikationen skal du acceptere vores betingelser og vilkår samt vores Privatpolitik, samlet (”Betingelserne”). Accept sker ved afkrydsning af ”Jeg har læst og accepterer betingelserne”.

3.2 Al anvendelse af Applikationen og services er underlagt Betingelserne.

3.3 Ved Kundens oprettelse af konto i Applikationen indgås en databehandleraftale (”Databehandleraftalen”) mellem Kunden og COMPENDO. Databehandleraftalen indeholder bestemmelser vedrørende behandling og opbevaring af persondata.

3.4.1 Som besøgende på websitet www.vikarprogram.dk accepterer du Betingelserne og du bekræfter at du overholdende gældende love og regler for brugen. Derudover må du ikke genbruge indhold fra vwww.vikarprogram.dk i nogen form til kommerciel brug uden skriftligt samtykke fra os.
Til kommercielt brug må du gerne linke til indhold på www.vikarprogram.dk og bruge indhold hvis regler for ophavsret overholdes og du tydeligt anfører os som kilde.

3.4.2 Vi stiller ingen garantier for at korrektheden af indhold på www.vikarprogram.dk eller at artikler og informationer er udtømmende. Vi tager forbehold for skrivefejl og fraskriver os ethvert ansvar vedrørende brugen af indholdet på www.vikarprogram.dk

3.4.3 Hvis du ikke kan acceptere ovenstående skal du straks navigere væk fra websitet.


4. Abonnementets ikrafttræden og opkrævning
4.1 Kunden kan gøre brug af en prøveperiode på op til 14 dage. Kunden bliver ikke opkrævet abonnementsbetaling før Kunden aktivt opgraderer sin aftale til en af de mulige abonnementsmuligheder. Opgraderingen sker inde i selve Applikationen hvorefter abonnementet træder i kraft. Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk COMPENDO lov til løbende at opkræve abonnementsbeløb og sende fakturaer og kvitteringer til kundens e-mail.

4.2 Ved opgradering til betalt abonnement, opkræves et abonnementsbeløb, svarende til månedlig pris gange abonnementsperiode. Hvor 1 måned = 30 dage og 1 år = 365 dage.

4.3 Alle priserne kan finde på www.vikarprogram.dk og er angivet i danske kroner og er ekskl. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at COMPENDO kan justere priserne, således at COMPENDO stilles uændret. COMPENDO kan med forudgående varsel via e-mail og/eller på www.vikarprogram.dk ændre sammensætningen, indhold og priser på services og abonnementer..

4.4 Abonnementet er ikke omfattet af 14 dages fortrydelsesret, da services udelukkende udbydes digitalt B2B.


5. Abonnementets omfang og anvendelse
5.1 Abonnementet giver Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen.

5.2 Oprettelse af konto og anvendelse af Applikationen må hverken helt eller delvist have til formål at kopiere Applikationens design, funktionalitet og andre immaterielle rettigheder.

5.3 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade COMPENDOs navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.


6. Priser og betalingsbetingelser
6.1 Der betales med betalingskort via applikationen, gennem et certificeret betalingsvindue hvor beløbet trækkes straks efter.

6.2 Abonnementet fornyes automatisk efter endt abonnementsperiode.

6.3 Kunden angiver ved oprettelse hvilken e-mailadresse fakturaer, rykkere og kvitteringer skal sendes til. Kunden accepterer at fakturaer og rykkere sendt til denne e-mailadresse anses for leverede når de er afsendt af COMPENDO.


7. Betingelsernes varighed og ophør
7.1 Betingelserne gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Applikationen eller i øvrigt benytter sig af Applikationen.

7.2 Kunden kan i Applikationen opsige og nedgradere abonnementet, med mindre andet er skriftligt aftalt.

7.3 COMPENDO kan til hver en tid opsige abonnementet til udløbet af en abonnementsperiode, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af Betingelserne eller ved Kundens konkurs eller insolvens.


8. Kundens data
8.1 Kunden er dataansvarlig og har ved oprettelse af konto til Applikationen indgået en databehandleraftale med COMPENDO.  

8.2 Informationer som indtastes af Kunden i Applikationen eller på anden vis deles med COMPENDO behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand i hvis det er tale om offentligt tilgængelige informationer.  

8.3 Kundens data kan blive brugt i statistisk øjemed uden, at det kan identificeres, hvorfra de kommer.

8.4   COMPENDO er berettiget til at lukke for Kundens adgang til Applikationen uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Kunden 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kundens konto er låst grundet manglende betaling.


9. Ændringer i Applikationen og driftsstabilitet
9.1 COMPENDO forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkeltetilfælde vil det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen, mens opdateringer foretages. VikarProgram tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.


10. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder
10.1 Undtagen Kundens data, tilhører ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationen COMPENDO. Ejendomsretten til individuelt udviklet programmel tilhører ligeledes COMPENDO, med mindre andet er skriftligt aftalt. Der sker ingen overdragelse af ejendomsretten til immaterielle rettigheder til Kunden.


11. Overdragelse
11.1 Kunden kan ikke, uden forudgående skriftlig tilladelse fra COMPENDO, overdrage Abonnementet til en anden virksomhed.

11.2 COMPENDO har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra Kunden. COMPENDO har endvidere ret til at bruge underleverandører til bl.a. opbevaring af data.


12. COMPENDOs ansvar
12.1 COMPENDO fraskriver sig, uanset graden af den udviste uagtsomhed, ansvaret for ethvert indirekte tab eller følgeskade, herunder, men ikke begrænset til, driftstab,mistet avance, tab af data og goodwill hos Kunden.
Det samlede erstatningsbeløb, som Abonnenten kan gøre gældende mod VikarProgram er begrænset til et beløb på maksimalt 3 sidste måneders forbrug.
Ansvarsbegrænsningen gælder for ethvert produktansvar, i det omfang ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder for en sådan begrænsning.
Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder såvel tab som følge af fejl og mangler i de benyttede Applikation og relaterede services, samt tab som følge af fejl, nedbrud eller uregelmæssigheder ved ydelser i øvrigt i henhold til Betingelserne.


13. E-mail udsendelse
13.1 COMPENDO forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye applikationer, som vurderes interessante for kunden.


14. Reference
14.1 COMPENDO forbeholder sig retten til at anvende Kunden som reference i salgs- og markedsføringsrelaterede sammenhænge. COMPENDO bestræber sig på at overholde alle etiske og skikkelige normer. Kunden kan til enhver tid frabede sig at blive brugt i markedsfremmende aktiviteter.


15. Ændringer i vilkår og betingelser
15.1 Vi forbeholder os retten til at opdatere Betingelserne til hver en tid. Når vi gør dette, vil ændringsdatoen fremgå her på siden.

15.2 Vi opfordrer brugeren til regelmæssigt at kontrollere denne side for ændringer, for på den måde at holde sig orienteret om hvordan vi hjælper til med at beskytte de personlige oplysninger vi indsamler. Brugeren anerkender og accepterer at det er Brugerens ansvar at gennemgå Betingelserne og være opmærksom på ændringer.


16. Tvister
16.1 Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal søges bilagt ved forlig mellem Kunden og COMPENDO. Er dette imidlertid ikke muligt, afgøres sådanne tvister ved de almindelige domstole på COMPENDOs hjemting.